Rất tiếc, bản PDF này chỉ có ở dạng tải xuống

Intel® Xeon® Processor 5500 Series - An Intelligent Approach to IT Challenges

Nehalem Platform Brief (static version)

Video Liên Quan