Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

The Value of ECC Memory for Servers

Error-Correcting Code (ECC) Memory helps detect and correct single-bit memory errors which can lead to data corruption or cause a system crash. Choose a real server with an Intel® Xeon® Processor to get the benefit of ECC memory and keep your system up and running.