• <Xem thêm trên Intel.com

Design Guide: mPGA604 Socket for Intel® Xeon® Processors

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống