• <Xem thêm trên Intel.com

LGA771 Socket Mechanical Design Guide

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống