• <Xem thêm trên Intel.com

Intel® Xeon® Processor E7 v2 Family: In-Memory Technology