Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

IT@Intel Tests the Intel® Xeon® E5 Processor Family in Design Center

In IT@Intel’s design center, the Intel® Xeon® processor E5 family test team deploys rigorous tests for performance and efficiency measurements.