• <Xem thêm trên Intel.com

Intel® 4 Series Chipset Family Datasheet

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống