Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Intel® Parallel Computing Centers Overview

Researchers at institutions from all over the United States discuss how Intel® Parallel Computing Centers provide them with the computing power to answer the big questions, make new discoveries, and improve models.