Rất tiếc, bản PDF này chỉ có ở dạng tải xuống

Mobile Intel® Pentium® 4 Processor-M and Intel® 852PM/GME/GMV Chipset Platform Design Guide Update

Video Liên Quan