• <Xem thêm trên Intel.com

Intel® Pentium® Processor Specification Update

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống