• <Xem thêm trên Intel.com

Intel Pentium Dual-Core Processor E6000/E5000 Series: Spec Update

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống