• <Xem thêm trên Intel.com

Intel Pentium Processor E6000/E5000 Series: Datasheet

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống