• <Xem thêm trên Intel.com

Intel® Pentium® D Processor Product Brief

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống