• <Xem thêm trên Intel.com

Intel® Pentium® 4 Processor, Intel® E7205 Chipset: Design Guide

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống