• <Xem thêm trên Intel.com

Intel® Pentium® 4 Processor in 478-pin Package for DDR

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống