• <Xem thêm trên Intel.com

Intel Pentium 4 Processor in 478-pin Package Guide Addendum

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống