Intel® Core™/Pentium® Desktop Processor Series: Datasheet, Vol. 2

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống