Intel's Packaging Databook Chapter 15: The Chip Scale Package (CSP)

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống