Intel's Packaging Databook Chapter 12: Tape Carrier Package

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống