Intel's Packaging Databook Chapter 10: Shipping and Transport Media

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống