Intel's Packaging Databook Chapter 9: SMT Board Assembly Process Recs

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống