Intel's Packaging Databook Chapter 7: Leaded Surface Mount Technology (SMT)

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống