Intel's Packaging Databook Chapter 6: ESD/EOS

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống