Intel's Packaging Databook Chapter 4: IC Packages Performance Characteristics: Packaging

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống