Intel's Packaging Databook Chapter 2: Package/Module/PC Card Outlines

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống