• <Xem thêm trên Intel.com

Itanium® Software Conventions and Runtime Architecture Guide

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống