• <Xem thêm trên Intel.com

Intel® Itanium® Processor 9000 and 9100 Series Datasheet

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống