• <Xem thêm trên Intel.com

Linh kiện hỗ trợ bộ xử lý Intel® Core™ i7 - 1366-Land LGA

Bộ xử lý Intel® CoreTM i7

Linh kiện cơ khí nhiệt

Dành cho bộ xử lý Intel® CoreTM i7 với Performance FMB 2008

Các nhà cung cấp linh kiện hỗ trợ đã phát triển các sản phẩm dành cho thiết kế hệ thống sử dụng dòng bộ xử lý Intel® CoreTM i7. Các linh kiện hỗ trợ từ các nhà cung cấp được liệt kê cho bộ xử lý trong gói 1366-Land LGA. Một số sản phẩm của các nhà cung cấp có thể tuân theo hướng dẫn thiết kế được trình bày tại trang tài liệu hệ thống.

Các nhà cung cấp được Intel hỗ trợ

Mục này cung cấp thông tin nhà cung cấp cho các nhà cung cấp được Intel hỗ trợ cho bộ xử lý Intel® CoreTM i7. Các nhà cung cấp này có thể tạo ra các giải pháp có sự hỗ trợ và không có sự hỗ trợ của Intel.

Lưu ý: Người dùng cuối có trách nhiệm xác thực việc cung cấp linh kiện với nhà cung cấp. OEM và các Nhà tích hợp hệ thống có trách nhiệm kiểm tra nhiệt, cơ khí và môi trường của các giải pháp này.

Đế cắm LGA1366 và linh kiện ILM

Nhà cung cấp Mô tả linh kiện Mã số linh kiện Liên hệ Điện thoại Email
Foxconn* Đế cắm LGA1366
Đế cắm LGA1356
LGA13x6 ILM
LGA13x6 ILM với vỏ
Vỏ LGA13x6 ILM
Tấm sau LGA13x6 ILM
D86205-002
E81085-001
D92428-003
G13666-001
G14954-001
D92430-001
Eric Ling +1-503-693-3509 x225 eric.ling@foxconn.com
Tyco* Đế cắm LGA1366
Đế cắm LGA1356
D86205-002
E81085-001
Alex Yeh +886-2-2171-5280 alex.yeh@te.com
LGA13x6 ILM
LGA13x6 ILM với vỏ
Vỏ LGA13x6 ILM
Tấm sau LGA13x6 ILM
D92428-003
G13666-001
G14954-001
D92430-001
Stanley Yen +886-2-2171-5291 stanley.yen@te.com
Molex* Đế cắm LGA1366
LGA13x6 ILM
LGA13x6 ILM với vỏ
Vỏ LGA13x6 ILM
Tấm sau LGA13x6 ILM
D86205-002
D92428-003
G13666-001
G14954-001
D92430-001
Carol Liang +86-21-504-80889 x3301 carol.liang@molex.com
Lotes* Đế cắm LGA1366
Đế cắm LGA1356
LGA13x6 ILM
LGA13x6 ILM với vỏ
Vỏ LGA13x6 ILM
Tấm sau LGA13x6 ILM
D86205-002
E81085-001
D92428-003
G13666-001
G14954-001
D92430-001
Cathy Yang +86-20-84686519 x219 cathy@lotes.com.cn

Bộ phận tản nhiệt

Nhà cung cấp Mô tả linh kiện Mã số linh kiện Liên hệ Điện thoại Email
AVC (ASIA Vital Components Co., Ltd)*
Bộ phận tản nhiệt tham khảo Intel® RCBF5
D95135-005
Kai Chang +86 755 33668888 x63588 kai_chang@avc.com.tw

Đai giữ

Nhà cung cấp Mô tả linh kiện Mã số linh kiện Liên hệ Điện thoại Email
ITW Fastex*
Đai giữ
Đế: C33389
Nắp: C33390
Roger Knell 773-307-9035 rknell@itwfastex.com

Linh kiện hỗ trợ thay thế

Các nhà cung cấp sau đã phát triển các giải pháp làm mát cho các thiết kế hệ thống sử dụng bộ xử lý Intel® CoreTM i7. Các linh kiện này được kiểm tra độc lập bởi một công ty kiểm tra bên thứ ba, được Intel hỗ trợ. Các nhà cung cấp này có thể tạo ra các giải pháp cả tuân thủ và không tuân thủ, bên cạnh những sản phẩm được liệt kê dưới đây. Vui lòng tham khảo thường xuyên trang này để biết thông tin cập nhật về trạng thái nhà cung cấp bộ phận tản nhiệt.

Lưu ý: Người dùng cuối có trách nhiệm xác thực việc cung cấp linh kiện với nhà cung cấp. OEM và các Nhà tích hợp hệ thống có trách nhiệm kiểm tra nhiệt, cơ khí và môi trường của các giải pháp này.

Bộ tản nhiệt cho bộ xử lý với Performance FMB 2008

Nhà cung cấp Mã số linh kiện Liên hệ Điện thoại Email
AMA Precision Inc.*
PM007-9MB4W
Eileen Ho +886-970-061-134 eileen_ho@amatech.com