• <Xem thêm trên Intel.com

Product Brief: Intel® Core i5 Processor with Intel® HD Graphics

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống