Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Desktop 4th Gen Intel® Core™ Processor Family: Thermal Guide

Desktop 4th Gen Intel® Core™ Processor Family: Thermal Guide

Introduction
This document contains thermal and mechanical design guidance for the desktop 4th generation Intel® Core™ processor family and Intel® Xeon® processor E3-1200 v3 product family.

This document provides thermal and mechanical design guidance specifically for:

Desktop 4th generation Intel® Core™ processor... family with 4 cores and integrated graphics

Desktop 4th generation Intel® Core™ processor family with 2 cores and integrated graphics

Intel® Xeon® processor E3-1200 v3 product family with 4 cores and integrated graphics

Intel® Xeon® processor E3-1200 v3 product family with 2 cores and integrated graphics

Read the full Desktop 4th Gen Intel® Core™ Processor Family Thermal Guide.

Video Liên Quan