Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Mobile 3rd Gen Intel® Core™ Processor Family: Datasheet, Vol. 2

Mobile 3rd Gen Intel® Core™ Processor Family: Datasheet, Vol. 2

This is Volume 2 of the datasheet for the following products:
• Mobile 3rd Generation Intel® Core™ processor family

The processor contains one or more PCI devices within a single physical component. The configuration registers for these devices are mapped as devices residing on the PCI Bus* assigned for the processor ...socket. This document describes the configuration space registers or device-specific control and status registers (CSRs) only. This document does not include Model Specific Registers (MSRs).

Read the full Mobile 3rd Gen Intel® Core™ Processor Family Datasheet, Vol. 2: http://www.intel.com/content/www/us/en/processors/core/3rd-gen-core-family-mobile-vol-2-datasheet.html

Video Liên Quan