• <Xem thêm trên Intel.com

Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6150 Product Brief

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống