Rất tiếc, bản PDF này chỉ có ở dạng tải xuống

Intel Centrino Wireless-N + WiMAX 6150 Product Brief

Product Datasheet Specification

Product Datasheet Specification

Video Liên Quan