Rất tiếc, bản PDF này chỉ có ở dạng tải xuống

Intel Centrino Advanced-N 6230 Product Brief

Product Datasheet Specification

Product Datasheet Specification

Video Liên Quan