• <Xem thêm trên Intel.com

Intel® Core™2/Celeron® Processors: Spec Update

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống