• <Xem thêm trên Intel.com

Intel® Celeron® Processor E3000 Series: Datasheet

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống