Intel® Celeron® Processor 500 Series: Datasheet

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống