• <Xem thêm trên Intel.com

Datasheet: Intel® Celeron® Processor 500 Series

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống