• <Xem thêm trên Intel.com

Intel® Celeron® Processor 400 Series Specification Update

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống