• <Xem thêm trên Intel.com

Intel® Atom Processor Z6xx Series: Spec Update

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống