Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Embedded World 2010- Virtualization Technology on Intel® Atom™ Platform

John Cormican, Market Development Manager – ECG Intel, demonstrated real-time OS working along with general purpose OS on Intel® Atom™ single-core (N450) and Intel® Atom™ dual-core (D510) processor based systems with Intel® Virtualization technology (VT) at Embedded World 2010.