Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Thông bổ sung

Tài liệu kỹ thuật

  Tài liệu
Bảng thông số kỹ thuật
  Bộ xử lý Intel® Atom™ dòng Z8000: Bảng thông số kỹ thuật, tập 1
  Bộ xử lý Intel® Atom™ dòng Z8000: Bảng thông số kỹ thuật, tập 2
  Dòng sản phẩm bộ xử lý Intel® Atom™ C2000 dành cho máy chủ micro: Bảng thông số kỹ thuật
  Bảng thông số kỹ thuật của bộ xử lý Intel® Atom™ dòng Z3600 và Z3700, tập 1
  Bảng thông số kỹ thuật của bộ xử lý Intel® Atom™ dòng Z3600 và Z3700, tập 2
  Bộ xử lý Intel® Atom™ dòng Z2760: Bảng thông số kỹ thuật
  Bộ xử lý Intel® Atom™ dòng Z6xx: Bảng thông số kỹ thuật
  Bảng thông số kỹ thuật bộ xử lý Intel® Atom™ Z540/Z530/Z520/Z510/Z500
  Bộ xử lý Intel® Atom™ S1200:Bảng thông số kỹ thuật, tập 1
  Bộ xử lý Intel® Atom™ S1200:Bảng thông số kỹ thuật, tập 2
  Bộ xử lý Intel® Atom™ dòng N400 và N500: Bảng thông số kỹ thuật, tập 1
  Bộ xử lý Intel® Atom™ dòng N400 và N500: Bảng thông số kỹ thuật, tập 2
  Bộ xử lý Intel® Atom™ dòng D400 và D500: Bảng thông số kỹ thuật, tập 1

Bộ xử lý Intel® Atom™ dòng D400 và D500: Bảng thông số kỹ thuật, tập 2
  Bộ xử lý Intel® Atom™ dòng D2000 và N2000: Bảng thông số kỹ thuật, tập 1
  Bộ xử lý Intel® Atom™ dòng D2000 và N2000: Bảng thông số kỹ thuật, tập 2
  Bộ xử lý Intel® Atom™ dòng 330: Bảng thông số kỹ thuật
  Bộ xử lý Intel® Atom™ dòng 230: Bảng thông số kỹ thuật
Tài liệu hướng dẫn
  Tài liệu hướng dẫn dành cho nhà phát triển phần mềm dựa trên kiến trúc Intel® 64 và IA-32
  Hướng dẫn tham khảo lập trình dò chỉ dẫn thời gian thực
Cập nhật thông số kỹ thuật
  Cập nhật thông số kỹ thuật bộ xử lý Intel® Atom™ dòng Z8000
  Cập nhật thông số kỹ thuật bộ xử lý Intel® Atom™ dòng Z36xxx và Z37xxx
  Cập nhật thông số kỹ thuật Bộ xử lý Intel® Atom™ dòng C2000
  Cập nhật thông số kỹ thuật bộ xử lý Intel® Atom™ dòng Z5xx
  Cập nhật thông số kỹ thuật bộ xử lý Intel® Atom™ dòng Z6xx
  Cập nhật thông số kỹ thuật bộ xử lý Intel® Atom™ dòng S1200
  Cập nhật thông số kỹ thuật bộ xử lý Intel® Atom™ dòng N270
  Cập nhật thông số kỹ thuật bộ xử lý Intel® Atom™ dòng N400
  Cập nhật thông số kỹ thuật bộ xử lý Intel® Atom™ dòng N500
  Cập nhật thông số kỹ thuật bộ xử lý Intel® Atom™ dòng D400
  Cập nhật thông số kỹ thuật bộ xử lý Intel® Atom™ dòng D500
  Cập nhật thông số kỹ thuật bộ xử lý Intel® Atom™ dòng D2000
  Cập nhật thông số kỹ thuật bộ xử lý Intel® Atom™ dòng 200
  Cập nhật thông số kỹ thuật bộ xử lý Intel® Atom™ dòng 300
Các mẫu linh kiện, nhiệt và cơ khí
  Bộ xử lý Intel® Atom™ dòng S1200: Hướng dẫn thiết kế nhiệt/cơ khí
  Bộ xử lý Intel® Atom™ dòng D400/D500: Hướng dẫn thiết kế nhiệt/cơ khí
  Bộ xử lý Intel® Atom™ dòng 300: Hướng dẫn thiết kế nhiệt/cơ khí
  Bộ xử lý Intel® Atom™ dòng 200: Hướng dẫn thiết kế nhiệt/cơ khí

Video Liên Quan