Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Day in the Life with an Intel® Tablet

Prepare to be dazzled by a day in the life using a thin and light Intel® Atom™ processor-based tablet, blurring lines between life and work with enterprise-class apps, security, advanced imaging, multitasking performance, and longer battery life.