• <Xem thêm trên Intel.com

Intel® Atom™ Processor D400/D500 Series: Thermal Design Guide

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống