Rất tiếc, bản PDF này chỉ có ở dạng tải xuống

Intel® Atom’ Processor D400 and D500 Series

Thermal Mechanical Specifications and Design Guide

Video Liên Quan