Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Intel® Atom™ Processor N2000 and D2000 Series

Intel® Atom™ Processor D2000 and N2000 Series: Specification Update

This document contains specification updates for Intel® Atom™ Processor D2000 and N2000 series. It is intended for hardware system manufacturers and software developers.

This document provides:
• Device Errata
• Document Errata
• Specification Clarifications
• Specification Changes

Errata remain in the specification update throughout the product’s lifecycle, or until a particular stepping is no longer commercially available. Under these circumstances, errata removed from the specification update are archived and available upon request. Specification changes, specification clarifications and documentation changes are removed from the specification update when the appropriate changes are made to the appropriate product specification or user documentation (datasheets, manuals, etc.).

Read the full Intel® Atom™ Processor D2000 and N2000 Series Specification Update.

Video Liên Quan