Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

HP Moonshot* and Intel® Atom™ Processor C2000 Family

HP’s John Gromala, hyperscale server product management director, discusses how the Intel® Atom™ processor C2000 provides extra performance to allow the HP Moonshot System* to move from static web to broader web tiers and big-data applications.