• <Xem thêm trên Intel.com

Intel® Atom™ Processor 330 Series: Datasheet

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống