• <Xem thêm trên Intel.com

Intel® Atom™ Processor 300 Series: Thermal/Mechanical Design Guide

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống