Rất tiếc, bản PDF này chỉ có ở dạng tải xuống

Intel® Atom Processor 200 Series Mechanical, and Thermal Design Guidelines

Video Liên Quan