Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Các tài liệu hướng dẫn này mô tả kiến trúc và môi trường lập trình của kiến trúc Intel® 64 và IA-32.

Phiên bản điện tử của những tài liệu này cho phép bạn nhanh chóng có được thông tin bạn cần và chỉ in những trang bạn muốn. Tài liệu hướng dẫn dành cho nhà phát triển phần mềm cho kiến trúc Intel® 64 và IA-32 hiện có sẵn để tải xuống qua một bộ ba tập hoặc một bộ tám tập. Tất cả nội dung đều giống nhau trong mỗi bộ; xem chi tiết bên dưới.

Hiện nay, các tập tin PDF có thể tải về của tất cả các tập đều ở phiên bản 059. Tài liệu tham khảo về tối ưu hóa kiến trúc Intel® 64 và IA-32 có bản PDF tải xuống ở phiên bản 033. Thông số kỹ thuật, lưu ý ứng dụng và báo cáo chi tiết bổ sung có liên quan đều có sẵn để tải xuống.

Lưu ý: Nếu bạn muốn được thông báo về các cập nhật cho tài liệu hướng dẫn dành cho nhà phát triển đối với phần mềm của cấu trúc Intel® 64 và IA-32, bạn có thể sử dụng dịch vụ của bên thứ ba như http://www.changedetection.com/ để được thông báo về những thay đổi của trang này (vui lòng tham khảo mục 1 bên dưới).

Lưu ý: Chúng tôi hiện không cung cấp tài liệu hướng dẫn dành cho nhà phát triển phần mềm dựa trên kiến trúc Intel® 64 và IA-32 trên đĩa CD-ROM. Có thể mua bản sao cứng của tài liệu hướng dẫn qua mẫu thực hiện in theo yêu cầu thông qua nhà cung cấp bên thứ ba, Lulu (vui lòng tham khảo phần 1 và 2 dưới đây): http://www.lulu.com/spotlight/IntelSDM.

  1. Điều khoản sử dụng
  2. Giá đặt hàng của mỗi tập do nhà cung cấp in đặt ra; Intel tải lên bản gốc hoàn thiện không có tiền bản quyền.

Bộ tập kết hợp Tài liệu hướng dẫn dành cho nhà phát triển phần mềm dựa trên kiến trúc Intel® 64 và IA-32

Tài liệu Mô tả
Tài liệu hướng dẫn dành cho nhà phát triển phần mềm dựa trên kiến trúc Intel® 64 và IA-32 tập kết hợp: 1, 2A, 2B, 2C, 2D, 3A, 3B, 3C và 3D

Tài liệu này gồm các tập sau:

Tập 1: Mô tả kiến trúc và môi trường lập trình của các bộ xử lý hỗ trợ kiến trúc IA-32 và Intel® 64.

Tập 2: Bao gồm tham khảo bộ chỉ lệnh đầy đủ, A-Z, trong một tập. Mô tả định dạng của chỉ lệnh và cung cấp các trang tham khảo cho chỉ lệnh. 

Tập 3: Bao gồm hướng dẫn lập trình hệ thống đầy đủ, Phần 1, 2 và 3, trong một tập. Mô tả môi trường hỗ trợ hệ điều hành của kiến trúc Intel® 64 và IA-32, bao gồm: quản lý bộ nhớ, bảo vệ, quản lý tác vụ, xử lý ngắt và ngoại lệ, hỗ trợ nhiều bộ xử lý, tính năng quản lý nhiệt và điện năng, gỡ lỗi, theo dõi hiệu năng, chế độ quản lý hệ thống, chỉ lệnh phần mở rộng máy ảo (VMX), Công nghệ ảo hóa Intel® (Intel® VT) và Phần mở rộng bảo vệ phần mềm Intel® (Intel® SGX).

Những thay đổi về tài liệu trong tài liệu hướng dẫn dành cho nhà phát triển phần mềm dựa trên kiến trúc Intel® 64 và IA-32

Mô tả các sửa lỗi được thực hiện đối với tài liệu hướng dẫn dành cho nhà phát triển phần mềm dựa trên kiến trúc Intel® 64 và IA-32 so với phiên bản trước.

LƯU Ý: Tài liệu thay đổi này áp dụng cho tất cả các bộ tài liệu hướng dẫn dành cho nhà phát triển phần mềm dựa trên kiến trúc Intel® 64 và IA-32 (bộ tập kết hợp, bộ 3 tập và bộ 8 tập).

Bộ ba tập Tài liệu hướng dẫn dành cho nhà phát triển phần mềm dựa trên kiến trúc Intel® 64 và IA-32

Bộ này gồm tập 1, tập 2 (kết hợp 2A, 2B, 2C và 2D) và tập 3 (kết hợp 3A, 3B, 3C và 3D). Bộ này cho phép thực hiện di chuyển dễ dàng trong phần tham khảo bộ chỉ lệnh và hướng dẫn lập trình hệ thống thông qua mục lục, tham khảo và chỉ mục chức năng cho tất cả các tập.

Tài liệu Mô tả
Tài liệu hướng dẫn dành cho nhà phát triển phần mềm dựa trên kiến trúc Intel® 64 và IA-32 tập 1: Kiến trúc cơ bản Mô tả kiến trúc và môi trường lập trình của các bộ xử lý hỗ trợ kiến trúc IA-32 và Intel® 64.
Tài liệu hướng dẫn dành cho nhà phát triển phần mềm dựa trên kiến trúc Intel® 64 và IA-32 tập kết hợp 2A, 2B, 2C và 2D: Tham khảo bộ chỉ lệnh, A-Z Tài liệu này chứa tham khảo bộ chỉ lệnh đầy đủ, A-Z, trong một tập. Mô tả định dạng của chỉ lệnh và cung cấp các trang tham khảo cho chỉ lệnh. Tài liệu này cho phép di chuyển dễ dàng trong phần tham khảo bộ chỉ lệnh, qua mục lục, tham khảo và chỉ số hữu dụng ở các tập.
Tài liệu hướng dẫn dành cho nhà phát triển phần mềm dựa trên kiến trúc Intel® 64 và IA-32 tập kết hợp 3A, 3B, 3C và 3D: Hướng dẫn lập trình hệ thống Tài liệu này chứa Hướng dẫn lập trình hệ thống đầy đủ, phần 1, 2, 3 và 4, trong một tập. Mô tả môi trường hỗ trợ hệ điều hành của kiến trúc Intel® 64 và IA-32, bao gồm: Quản lý bộ nhớ, bảo vệ, quản lý tác vụ, xử lý ngắt và ngoại lệ, hỗ trợ bộ xử lý nhiều hệ, tính năng quản lý nhiệt và điện năng, gỡ lỗi, theo dõi hiệu năng, chế độ quản lý hệ thống, chỉ lệnh phần mở rộng máy ảo (VMX), Công nghệ ảo hóa Intel® (Intel® VT) và Phần mở rộng bảo vệ phần mềm Intel® (Intel® SGX). Tài liệu này cho phép di chuyển dễ dàng trong phần hướng dẫn lập trình hệ thống dễ dàng thông qua mục lục, tham khảo và chỉ mục chức năng cho tất cả các tập.

Bộ tám tập Tài liệu hướng dẫn dành cho nhà phát triển phần mềm dựa trên kiến trúc Intel® 64 và IA-32

Bộ này chứa thông tin giống như bộ ba tập, nhưng chia thành tám tập PDF nhỏ hơn: tập 1, tập 2A, tập 2B, tập 2C, tập 2D, tập 3A, tập 3B, tập 3C và tập 3D. Bộ này phù hợp hơn với những người có tốc độ kết nối chậm hơn.

Tài liệu Mô tả
Tài liệu hướng dẫn dành cho nhà phát triển phần mềm dựa trên kiến trúc Intel® 64 và IA-32 tập 1: Kiến trúc cơ bản Mô tả kiến trúc và môi trường lập trình của các bộ xử lý hỗ trợ kiến trúc IA-32 và Intel® 64.
Tài liệu hướng dẫn dành cho nhà phát triển phần mềm dựa trên kiến trúc Intel® 64 và IA-32 tập 2A: Tham khảo bộ chỉ lệnh, A-L Mô tả định dạng của chỉ lệnh và cung cấp các trang tham khảo cho chỉ lệnh (từ A đến L). Tập này cũng chứa mục lục cho các tập 2A, 2B, 2C và 2D.
Tài liệu hướng dẫn dành cho nhà phát triển phần mềm dựa trên kiến trúc Intel® 64 và IA-32 tập 2B: Tham khảo bộ chỉ lệnh M-U Cung cấp các trang tham khảo cho chỉ lệnh (từ M đến U).
Tài liệu hướng dẫn dành cho nhà phát triển phần mềm dựa trên kiến trúc Intel® 64 và IA-32 tập 2C: Tham khảo bộ chỉ lệnh, V-Z
Cung cấp các trang tham khảo cho chỉ lệnh (từ N đến Z).
Tài liệu hướng dẫn dành cho nhà phát triển phần mềm dựa trên kiến trúc Intel® 64 và IA-32 tập 2C: Tham khảo bộ chỉ lệnh Bao gồm tham khảo mở rộng chế độ an toàn hơn. Tập này cũng chứa phụ lục và hỗ trợ lập chỉ mục cho các tập 2A, 2B, 2C và 2D.
Tài liệu hướng dẫn dành cho nhà phát triển phần mềm dựa trên kiến trúc Intel® 64 và IA-32 tập 3A: Hướng dẫn lập trình hệ thống, phần 1 Mô tả môi trường hỗ trợ hệ điều hành của kiến trúc IA-32 và Intel® 64, bao gồm: Quản lý bộ nhớ, bảo vệ, quản lý tác vụ, xử lý ngắt và ngoại lệ và hỗ trợ đa bộ xử lý. Tập này cũng chứa mục lục cho các tập 3A, 3B và 3C.
Tài liệu hướng dẫn dành cho nhà phát triển phần mềm dựa trên kiến trúc Intel® 64 và IA-32 tập 3B: Hướng dẫn lập trình hệ thống, phần 2 Tiếp tục đề cập đến các chủ đề lập trình hệ thống bắt đầu trong tập 3A. Tập 3B bao gồm tính năng quản lý nhiệt và điện năng, gỡ lỗi và theo dõi hiệu năng.
Tài liệu hướng dẫn dành cho nhà phát triển phần mềm dựa trên kiến trúc Intel® 64 và IA-32 tập 3C: Hướng dẫn lập trình hệ thống, phần 3 Tiếp tục đề cập đến các chủ đề lập trình hệ thống vốn được bắt đầu trong tập 3A và tập 3B. Tập 3C bao gồm chế độ quản lý hệ thống, chỉ lệnh cho chức năng mở rộng máy ảo (VMX) và Công nghệ ảo hóa Intel® (Intel® VT).
Tài liệu hướng dẫn dành cho nhà phát triển phần mềm dựa trên kiến trúc Intel® 64 và IA-32 tập 3D: Hướng dẫn lập trình hệ thống, phần 4 Tập 3D bao gồm lập trình hệ thống với Phần mở rộng bảo vệ phần mềm Intel® (Intel® SGX). Tập này cũng chứa phụ lục và hỗ trợ lập chỉ mục cho các tập 3A, 3B, 3C và 3D.

Tài liệu tham khảo tối ưu hóa phần mềm

Tài liệu Mô tả
Tài liệu tham khảo tối ưu hóa kiến trúc Intel® 64 và IA-32 Tài liệu tham khảo tối ưu hóa kiến trúc Intel® 64 và IA-32 cung cấp thông tin về các bộ xử lý Intel® Core™, vi kiến trúc NetBurst và các vi kiến trúc Intel® khác gần đây. Tài liệu mô tả các kỹ thuật tối ưu hóa mã để cho phép bạn tinh chỉnh ứng dụng của mình để có kết quả tối ưu hóa cao khi chạy trên các bộ xử lý Intel® Atom™, Intel® Core™ i7, Intel® Core™, Intel® Core™2 Duo, Intel® Core™ Duo, Intel® Xeon®, Intel® Pentium® 4 và Intel® Pentium® M.

Thông số kỹ thuật, lưu ý ứng dụng và báo cáo chi tiết liên quan

Tài liệu Mô tả
Mở rộng bộ đếm dấu thời gian cho ảo hóa Báo cáo này mô tả những cải tiến của Công nghệ ảo hóa Intel® (Intel® VT) cho bộ xử lý Intel® trong tương lai. Tính năng này, gọi là mở rộng bộ đếm dấu thời gian (mở rộng TSC), sẽ mở rộng xa hơn nữa chức năng của phần mềm giám sát máy ảo (VMM), vốn sử dụng cơ chế bù trừ TSC bằng cách cho phép phần mềm này kiểm soát tốt hơn giá trị của bộ đếm dấu thời gian (TSC) đọc được trong quá trình vận hành máy ảo (VM) khách.
Thông số kỹ thuật kiến trúc Intel® 64 x2APIC Mở rộng cho kiến trúc xAPIC được nhằm mục đích chính là tăng khả năng xử lý của bộ xử lý. Kiến trúc x2APIC cung cấp khả năng tương thích ngược cho kiến trúc xAPIC và khả năng mở rộng tiến tới cho các cải tiến nền tảng Intel trong tương lai.
TLB của lưu ý ứng dụng, bộ nhớ đệm có cấu trúc trang của kiến trúc Intel® 64 và IA-32 và việc mất hiệu lực Thông tin chứa trong lưu ý ứng dụng này giờ đây là một phần của tài liệu hướng dẫn dành cho nhà phát triển phần mềm dựa trên kiến trúc Intel® 64 và IA-32 tập 3A và 3B.
Tham khảo lập trình mở rộng bộ chỉ lệnh kiến trúc Intel® Tài liệu này bao gồm các chỉ lệnh mới được dự kiến cho các bộ xử lý Intel® trong tương lai.

Báo cáo chi tiết về chỉ lệnh nhân đơn giản hóa Intel® và cách sử dụng để tính toán chế độ GCM Báo cáo này cung cấp thông tin về chỉ lệnh và cách sử dụng chỉ lệnh để tính toán Galois Hash. Nó cũng cung cấp các ví dụ mã để sử dụng PCLMULQDQ, cùng với Chỉ lệnh mới Intel® AES (Intel® AES-NI) để thực thi hiệu quả AES trong Chế độ bộ đếm Galois (AES-GCM).
Báo cáo chi tiết về sắp thứ tự bộ nhớ kiến trúc Intel® 64 Tài liệu này đã được gộp vào Tập 3A của Tài liệu hướng dẫn dành cho nhà phát triển phần mềm dựa trên kiến trúc Intel® 64 và IA-32.
Hướng dẫn chia sẻ đơn vị giám sát hiệu năng Báo cáo này cung cấp một bộ các hướng dẫn chia sẻ phần cứng PMU trong bộ xử lý Intel® giữa nhiều tác nhân phần mềm.
Lưu ý ứng dụng Công nghệ ảo hóa Intel® FlexMigration (Intel® VT FlexMigration) Lưu ý ứng dụng này thảo luận về các khả năng ảo hóa trong bộ xử lý Intel® hỗ trợ việc sử dụng Intel® VT FlexMigration.
Công nghệ ảo hóa Intel® cho
Thông số kỹ thuật kiến trúc I/O trực tiếp
Tài liệu này mô tả Công nghệ ảo hóa Intel® cho I/O trực tiếp.
Báo cáo chi tiết về Ghi nhật ký sửa đổi trang cho Màn hình theo dõi máy ảo

Báo cáo này mô tả những cải tiến của Công nghệ ảo hóa Intel® (Intel® VT) cho bộ xử lý Intel® trong tương lai.

 

Bảo vệ quyền truy cập của đơn vị giám sát hiệu năng bằng trình lập hồ sơ cho không gian người dùng Báo cáo này đề xuất một cơ chế phần mềm nhắm đến trình lập hồ sơ vốn sẽ chạy bằng quyền không gian người dùng để truy cập phần cứng giám sát hiệu năng. Quyền sau yêu cầu truy cập đặc quyền trong chế độ kernel, theo phương thức bảo mật mà không gây ra sự can thiệp bất ngờ vào ngăn xếp phần mềm.