• <Xem thêm trên Intel.com

Infineon 256 Mb DDR SDRAM*: Datasheet Addendum

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống